Js Async Await / Promise

Burada await fecth(…) dediğim de aslında türkçe meali :

Biliyorsunuz async await’ler sonucunda bir promise döndürürler.

Peki async await kullandık, ama promise yapısına ne zaman gerek var ?

  1. console.log(“sahin”) → Bunda bir sorun yok ekrana yazdırdık.
  2. await team(); → Burada team() fonksiyonuna await(bekle) dedik. Team fonksiyonuna gittik. Ve bir promise(söz) verdiğini söyledik. Dedik ki türkçe meali :

Bak promise sen delikanlı adamsın sözünde durursun bende çok inatçı birisiyim (await), sen sözünde durana kadar bir sonraki adıma geçmeyeceğim.

Peki eğer sözlerde hata olsa çıktımız nasıl olacak ?

--

--

Front End Developer / Engineer #26

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store